Uppåt
Kungörelser mm
Arkiv mm.
Böcker o tidskr...
Internet...
Prolog
år 1800
år 1801
år 1802
år 1803
år 1804
år 1805
år 1806
år 1807
år 1808
Lantvärnet
Januari 1809
Februari 1809
Julita socken 1809
år 1809
år 1810
år 1811
år 1812
år 1813
år 1814
år 1815
år 1816
år 1817
år 1818
år 1819
år 1820
Derböhl
Runorna
Runstaven

Förordningar och Kungörelser


Kongl. Majts nådiga kungörelse 
huru de bewis böra wara beskaffade, som hädanefter blifwa gällande öfwer insättningar uti cassor, lydande under 
Riksens Ständers Riksgälds Contoir

Gifwen Stockholms slott den 12 Januari 1802


Kongl. Majts nådiga stadga och reglemente 
för en Discont-inrättning med banco specie i staden Götheborg, 
på 15 års tid, med fond af enskilde delägare

Gifwen Stockholms slott den 13 October 1802 


Kongl. Majts nådiga förordning angående 
realisationen af Riksgälds-Sedlarne 
samt hwad i anledning deraf i akttagas bör

Gifwen Stockholms slott den 4 November 1802


Kongl. Majts nådiga kungörelse angående 
ombyte af Banquens Transportsedlar på tio riksdaler 
och derutöfwer, hwilka till och med 
den 31 december 1802 kunna wara af Banquen utfärdade.

Gifwen Stockholms slott den 8 Martii 1803


Kongl. Majts nådiga kungörelse angående 
Ytterligare termin af sex månader til inlösen af för detta 
Utrednings Commisionens Obligationer

Gifwen Stockholms slott den 8 Martii 1803


Kongl. Majts nådiga kungörelse angående
Revision af Riksens Ständers Banque och Riksgälds Contoir

Gifwen Haga slott den 19 juli 1803


Kongl. Majts nådiga kungörelse angående
Dagen då Riksens Ständers Banque företager 
realisation af riksgälds sedlarne

Gifwen Haga slott den 23 juli 1803


TAXA för
Hyrkuskarne här i Staden, hwarefter de hfwa sig att rätta. 
från den 1 junii till den 1 December 
innevarande år 1807


Kongl. Majts nådiga kungörelse rörande 
Landtwärnsinrättning

Gifwen Stockholms Slott den 14 Martii 1808


Förklaring af de omständigheter som åter inkalla
en del af Landtvärnet från sina hemorter

Gifwen Stockholm den 1 Juni 1809


Förvaltningens af Sjöärenderne
Kungörelse
angående
Förhyrt Sjöfolks aflöning under 
fångenskapstiden m.m.

Gifwen Stockholm den 27 Maj 1811


ÖfverStåthållare Embetets
Warning
emot
Tiggerier i hufwudstaden

Gifwen Stockholm den 1 Maj 1812


Swea Rikes Ständers
Bewillning
för år 1813, och de påföljande åren intill slutet af år 1817. 
Så wida ej inom denna tid Urtima riksdag infaller.

Gjord och samtyckt vid Urtima riksdagen i Örebro den 18 augusti 1812.


Kongl. Majts nådiga instruction hwarefter
hamncapitainen i Stockholm har sig att rätta;

Gifwen Stockholms Slott den 15 December 1814


Kongl. Majts nådiga kungörelse angående
Husbehofs Brännvins bränningen och de 
derföre bestämda afgifter:

Gifwen Haga Slott den 6 September 1815


Kongl. Majts nådiga kungörelse angående
ytterligare Subscription till upprättande
af ett Bolag för Hjelmare Canal och Slussverks 
nybyggande och framtida underhåll

Gifwen Stockholms Slott den 10 Juni 1818


Kongl. Majts nådiga kungörelse angående
Widtagne förändringar uti de bancosedlar och Riksgälds Contoirets Creditrsedlar, som ifrån och med nästkommande år utfärdas.

Gifwen Stockholms Slott den 25 November 1818


Kongl. Majts och Rikets Swea Hof-Rätts Uniwersal 
angående förklaring öfwer Kongl förordningen emot fylleri och dryckenskap den 24 Augusti 1813, 
i frågor om åtal af fylleri i kyrka å landet, m.m.

Utfärdad 28 September 1824


Kongl. Majt:s och Rikets Commerce Collegii Kungörelse
angåendeLandtmäns köttförsäljning i städerne.

Gifwen i Stockholm den 13 mars 1826


Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce Collegii
Kungörelse angående segelfarten på sjöarne 
Mälaren och Hjelmaren

Gifwen i Stockholm den 5 mars 1827.

Läs mer


 


 

 

Hernbloms Bokförlag, Kyrkvägen 3, S-643 60  Julita, tel: +46 150 913 77, mobile +46 708 213 777