Uppåt
Kungörelser mm
Arkiv mm.
Böcker o tidskr...
Internet...
Prolog
år 1800
år 1801
år 1802
år 1803
år 1804
år 1805
år 1806
år 1807
år 1808
Lantvärnet
Januari 1809
Februari 1809
Julita socken 1809
år 1809
år 1810
år 1811
år 1812
år 1813
år 1814
år 1815
år 1816
år 1817
år 1818
år 1819
år 1820
Derböhl
Runorna
Runstaven
 År 1800 – Missväxt, Blötår och den sista Gustavianska riksdagen

Riksdagen år 1800

År 1800 höll, den då 21 årige, Gustav IV Adolf, sin första och, som det sedermera skulle visa sig, enda riksdag, i Norrköping. I samband med riksdagen förrättades konungens och drottningens kröning i Norrköpings stadskyrka den 3 april. 

Av speciellt intresse för västra Sörmlands del är att en viss Olof Larsson i Bie, Floda socken, utsågs till talman för bondeståndet vid denna riksdag.
En av anledningarna till sammankallandet av riksdagen var Sveriges prekära ekonomiska läge.Utgångsläget för 1800 års riksdag var inte det bästa. Konungen hade naturligtvis detta klart för sig när han underrättade ständerna om de ogynnsamma förhållandena med orden:
”Knappt mer än tre år är förflutna sedan Kongl.maj: t trädde till rikets styrelse; men denna korta tid har varit åtföljd av en lång kedja af svårigheter – missväxt, misslyckat sillfiske, hinder i handel och sjöfart, händelser, som ej annat kunnat än medföra skadlig inflytelse på rikets penninger, i synnerhet då rörelsen i huvudsak måst bedrivas med kreditsedlar, blottställda för de farhågor och omdömen som egennyttan, vilken i svåra tider snarast kan ernå sin vinning, vet att tillskapa och efter sin fördel förändra”.

De svåra missväxterna 1798 och 1799 hade föranlett införsel av utländskt spannmål till ett värde av runt 5 miljoner rdr specie (rds) och handelsbalansen hade ytterliggare blivit förskjuten då två stora handelsflottor lastade med svenska produkter blivit kapade av engelska kryssare. Järnexporten hade minskat rejält och även exporten av salt sill och tran, hade lidigt kännbart. Dessutom hade den finansiella marknaden i Hamburg, som utgjorde hjärtat för de nordiska penningtransaktionerna, drabbats av en mängd bankrutter vilket gjorde att allmänt missnöje och stockning numera uppstått i handeln.
Läget kunde onekligen ha varit ljusare för Gustav IV Adolf när han nu sammankallade sin riksdag. Kanske var det trots allt bra att liva upp tillställningen lite genom att låta kröna sig tillsammans med drottningen…

Dåliga skördar drev upp spanmålspriset från 4 till 10 rdr per rågtunna. Under hösten riskerade Stockholm att drabbas av hungersnöd och vi tvingades ånyo att importera spannmål.

År 1800 färdigställdes det första stora byggprojekten i samfärdselns tjänst detta århundrade. Nämligen Trollhättekanal som innebar att Vänern och Västerhavet fick förbindelse. Kanalen kom att omfatta 8 slussar. Arbetet med kanalen hade fått klartecken att igångsättas den 13 december 1793 och fullbordades i och med att det första fartyget passerade slussarna den 14 augusti.

Fullständigt kaffeförbud rådde i landet sedan 1799 och kom att fortsätta till 1802.

 

Utrikeshändelser i korthet

Europa härjades sedan några år av de s.k. revolutionskrigen, där Napoleon Bonaparte spelade första fiolen. I maj detta år tågade han över Alperna och slog Österrikarna vid Marengo (14 juni) vilket ledde till freden vid Lunéville i februari 1801.

Den 27 juni detta år trängde paschan i Tripoli, som var en av Nordafrikas barbareskstater1, in på den Svenska Ambassaden i nämnda ort, högg ned flaggstången och förklade Sverige krig. Några dagar senare arresterades vicekonsuln och en lösensumma utkrävdes. Dessa stater livnärde sig delvis på att kapa bland annat Svenska Ostindiefarare.

Pågrund av engelsmännens kapningar2 och övergrepp till havs, bland annat kapningen av Malta, avbryts de diplomatiska förbindelserna mellan Paul I: s Ryssland och Storbritannien i april. Gustav IV Adolf som känner sig attraherad av ett samarbete med Ryssland söker förhandlingar med Paul I. Ett nytt väpnat neutralitetsförbund mellan främst Sverige, Danmark och Ryssland diskuteras för att hålla handelssjöfarten i Östersjön säker mot engelska kapningar. Ytterliggare rivalitet mellan främst Ryssland och England leder till att Ryssland lägger embargo på engelska fartyg i ryska hamnar under hösten. Samtidigt får den svenske konungen politiska inviter från Frankrike men kungen reserverar sig och förklarar att han inte vill riskera den svenska neutraliteten utan väljer att avvakta utvecklingen. Förhandlingar om en neutralitetspakt fortsätter dock och även Preussen förmås att deltaga i förhandlingarna. Den svenska regeringen förordar ett sammangående men är samtidigt angelägen om att framhålla de uppenbara finansiella problemen inom landet. För att visa handlingskraft far dock kungen till St. Petersburg den 29: onde november och förhandlingarna slutar med att ett neutralitetsförbund kommer till stånd den 16 december. Detta innebär att de fyra staterna Ryssland, Preussen, Danmark och Sverige gemensamt skall skydda konvojer i Östersjön och dessutom upprätthålla ett förbud mot visitation av handelsfartyg i konvoj om den kommenderade officeren försäkrar att krigskontraband3 inte finns ombord.

Landet beboddes av 3.192.132 personer varav i det egentliga Sverige fanns 2 347 303 och i Finland 834 829 personer.

nästa


1) Nuvarande Algeriet

2) Krigförande makts privategendom var till sjöss hemfallen under fientlig makts sjöbytesrätt. Därför förekom sk. kapningar regelbundet under koalitionskrigen. Konsekvensen av detta blev att de kapade fartygens laster övertogs eller avyttrades av den fientliga makten som krigsbyte.

3) Kontraband är varor som, mot gällande införselregler, transporteras över nationsgränsen, och sålunda ådrager sig varans konfiskaton. Med krigskontraband avsågs varor som var under transport av neutrala handelsfartyg och som kunde anses bidraga till att stärka krigförande makts resurser. Självklart rena krigsförnödenheter som vapen och redskap, ammunition m.m, men även andra fredliga varor som i vissa avseenden kunde anses vara betydelsefulla för krigets bedrivande, exempelvis ångmaskiner, stål, hästar.

 

Hernbloms Bokförlag, Kyrkvägen 3, S-643 60  Julita, tel: +46 150 913 77, mobile +46 708 213 777