Uppåt
Kungörelser mm
Arkiv mm.
Böcker o tidskr...
Internet...
Prolog
år 1800
år 1801
år 1802
år 1803
år 1804
år 1805
år 1806
år 1807
år 1808
Lantvärnet
Januari 1809
Februari 1809
Julita socken 1809
år 1809
år 1810
år 1811
år 1812
år 1813
år 1814
år 1815
år 1816
år 1817
år 1818
år 1819
år 1820
Derböhl
Runorna
Runstaven

År 1816 –  Missväxt i jordbruket, men vi lever på hoppet!

Handel 

Karl Johan hade i sann fysiokratisk anda genomfört de förändringar i sjötullstaxan som han ansåg krävdes för att tillmötesgå rikets ständers krav på lättnader för det svenska näringslivet.  Således förändrades de nya sjötullstaxorna i en kungörelse den 20 mars för inkommande varor vilka innebar väsentliga tullhöjningar för införseln av främmande fabrikat och överflödsartiklar men däremot lindrigare tull för råvaror som förädlades inom landet.

En ny sjötulltaxa utarbetades även för utgående varor varvid dessa lättades så att exporten drabbades av mindre avgifter. Dessa nya exporttullar kungjordes den 24 april.

Näringsväsende

Den ökade lättheten att beviljas lån hade framkallat överdrivna spekulationer i näringsverksamheter, liksom den lättare penningtillgången tidigare framkallat spekulationer i handel. Andelen konkurser var fortfarande hög och växelkurserna var i stigande vilket innebar att kostnaderna fortsatte att stiga oavbrutet. Hamnstaden Göteborg kom att drabbas hårt av att de många handlande i staden tvingades upphöra med sina verksamheter när nu de utländska handelshusen lämnat staden för att återvända till de stora Europeiska handelsstäderna.

Den 31 juli kungjordes att ett bolag, ”till besörjande av Hjelmare kanal- och slussverks ombyggande och framgena underhållande” skulle bildas. Von Platens övermekanikus vid Göta kanal uppskattade ombyggnadskostnaden till 339 498 rdr banco

Detta år blev ur skördesynpunkt ett nödår. Spannmålslagren började tömmas på sina håll och redan den 17 oktober kom en kungörelse om nedsättning på tullen på inkommande spannmål från utrikes ort. Därefter följde ett förbud mot utförsel av spannmål, såväl malen som omalen, den 22 november.

Den 16 maj utfärdades särskilda bestämmelser för anläggandet av järnmanufakturhammare och s.k. vattensläggor för hushålls smide.

Hälsovård

Karl Johan hyste sedan sin härförarbana det livligaste intresse för hälsovård. Det berättas att han en gång betecknade lantvärnseländet som huvudorsaken till statsvälvningen 1809; nederlag och politiska misstag kunde ett folk förlåta sin regering, men icke att soldaterna lämnats att dö av vanvård. Redan 1812 hade han låtit påbörja garnisonssjukhuset i Stockholm och 1815 inrättas Karolinska Medico Chirurgiska Institutet vars reglemente offentliggörs den 6 december det året. Den 6 mars 1816 utfärdas ett reglemente för vaccinationen i riket och den 11 december samma år en förordning om vad som bör iakttagas i händelse av ympad koppsmitta.


Antalet innevånare i det egentliga Sverige år 1816 är 2.497.484 vilket motsvarar en tillväxt från föregående år med 1,32 %  och därmed periodens kraftigaste.

Skördeomdömet för 1816 är 1,0 som indikerar en mycket dålig skörd  (periodens genomsnitt = 2,6) (medelskörd = 3,0)

I Stockholm var medeltemperaturen för året 4,9°C (periodens genomsnitt 5,4°C ). Årsnederbörden var 273 mm . (periodens genomsnitt 488 mm .)

nästa

 

Hernbloms Bokförlag, Kyrkvägen 3, S-643 60  Julita, tel: +46 150 913 77, mobile +46 708 213 777