Uppåt
Kungörelser mm
Arkiv mm.
Böcker o tidskr...
Internet...
Prolog
år 1800
år 1801
år 1802
år 1803
år 1804
år 1805
år 1806
år 1807
år 1808
Lantvärnet
Januari 1809
Februari 1809
Julita socken 1809
år 1809
år 1810
år 1811
år 1812
år 1813
år 1814
år 1815
år 1816
år 1817
år 1818
år 1819
år 1820
Derböhl
Runorna
Runstaven

Tryckta verk och tidskrifter


Arbete och redskap, Nils-Arvid Bringeus, Artikel av Jonas Frykman, CWK Gleerups bokförlag, Lund, Br Ekstrands tryckeri AB Lund 1971

Beskrifning öfver Nyköpings Län, Wilh Tham, orginalupplaga 1852, Facsimileupplaga 1976, Maj Eriksson, Gust Österbergs Tryckeri AB, Nyköping 1976.

De stora köpmanshusen i Stockholm 1730 - 1815, Kurt Samuelsson, Ekonomisk-Historiska Institutet, Esselte AB, Stockholm 1951

Den Svenska Historien, Band 8, Reseliv och gästgivargårdar, Bengt-Arne Persson, Albert Bonniers Förlag, Esselte, Stockholm 1968

Den Svenska utrikespolitikens Historia, Sten Carlsson och Torvald Höjer, del 3, 1 – 2 1792 – 1844, Kungl. Boktryckeriet P.A. Norstedts & Söner, Stockholm 1954

En introduktion till Ekonomisk historia, Christine Rider, Liber Ekonomi, ISBN 47-06007-7, Bäcklunds Bocktryckeri AB, Malmö 1999

En modern svensk ekonomisk historia, Lennart Schön, SNS Förlag, ISBN 91-7150-527-X, Centraltryckeriet AB, Borås 2001

En Sörmlandsbygd och dess inbyggare, Sam. Hedar, Norstedts förlag

Forssjöqwarn och Forssjö Bruk, Stig Jansson ,

Från Bergslag och Bondebygd 1999, D Damell, red Lars Skoghäll, Kumla Tryckeri, 1999

Från stenkol och lera till järnpulver, Leif L’Estrade, BTJ Tryck Lund 2002,

Gamla Stockholm, anteckningar ur tryckta och otryckta källor, framletade, samlade och utgifna av Claes Lundin och August Strindberg, Seligman & Co förlag, Tryckt i Central Tryckeriet 1882

Historien om Lantvärnsmannen Lars Stenqvist, Karl Hult, Östra Vingåkers Hembygdsförening, Vårt Östra Vingåker 1990

Historik över Sveriges Småbanor 1802 - 1865, Ivan A Bodstedt, SJ Museum, Esselte AB, Stockholm, 1945

Historisk Statistik för Sverige, del 1, del 2, del 3

Hjulångare och andra fartyg på Hjälmaren, Artikel av Hans Fredell i Bergslag och Bondebygd 1978, red Egon Thun, Kumla tryckeri, 1978

Hästskjuts och Diligenstrafik; Tommy Eriksson , Lanstingsarkivet, Nyköping 1996, ISBN 91-87500-14-0

Högsjö Gård, Dr. Sam. Hedar, Nordstedt och Söner, 1946

I Österåker fordomdags, Knut Hellberg, Katrineholmskurirens förlag 1939

Jernkontorets Historia, Boëthius, Kromnow, avsnitt: Jernkontoret och Järnexporten, sid. 608 – 632, Stockholm 1968

Journal Skenäs 1805, Johan Gabriel Oxenstierna, artikel ur Sörmländska Smycken

Järnavsättning och Bruksfinansiering 1800 - 1860, Rolf Adamsson, Ekonomisk historiska institutionen vid Göteborgs Universitet, Elanders Boktryckeri AB, Göteborg,1966

Kontinentalsystemet – Den stora handelsspärrningen för hundra år sedan, Eli F. Heckscher, P A Norstedts förlag, Stockholm, 1918

Lantvärnet 1808-1809, Gunnar Samuelsson, Akademisk Avhandling, Amqvist & Wiksells Boktryckeri, Uppsala 1944

Lantvärnet vid Stockholmseskadern 1808 - en meningslös katastrof, artikel av Martin Hårdstedt, publ. I Skärgårdsflottan, Hans Norrman red., Historiska Media, Lund, Tryck AiT Falun, 2000, ISBN: 91-88930-50-5

Lundgren, Uppteckningar från Vingåkersbygden, Landsmålsarkivet, Uppsala 1932.

Ny Svensk Historia, 1810 – 1872, Erik Lindorm. Wahlströms & Widstrandsförlag, Fletcher & son Ltd, Norwich 1979. ISBN 91-46-13374-7

När byarna sprängdes, Alf Åberg, Natur & Kultur Stockholm, ISBN 91-27-00362-0, Lund 1979

Näringslivet i en Sörmlandssocken, Brytningen mellan gammalt och nytt, Christina Hedar, Eskilstuna 1996

Sjöfarten på Näshulta hamn, Åke Ruder, Näshultabygden 1996

Statens Järnvägar 1856 - 1906, Band 1, red Gustaf Welin, Centraltryckeriet Stockholm 1906

Stora Malms Sockenstämmoprotokoll 10, 1848-1857, red: Hilding Hjelmberg, Sörmlands Grafiska AB, 1969.

Svenskarna och skogen, del 1, Lars Kardell, red. Hans Liedholm, Skogsstyrelsens förlag, Exakta Tryck AB, Hässleholm 2003, ISBN 91 88462-55-2

Svenska Kulturbilder, S Erixon och S Wallin – andra bandet, del III & IV, Skoglunds Bokförlag Stockholm 1931.

Svenska Kulturbilder, S Erixon och S Wallin – femte bandet, del IX & X, Skoglunds Bokförlag Stockholm 1931.

Svenska Skrivregler, red Sara Santesson, Liber AB, ISBN 47-04974-X, Elanders Gummessons, Falköping 2000

Svenskt Arbete och Liv, Eli F Heckscher, Albert Bonniers förlag, Bonniers Boktryckeri, Stockholm 1941

Svenskt järn och stål 1800 – 1914, Artur Attman, Stockholm 1986, avsnitt: Marknader, sid 9 – 30

Sveriges Ekonomiska Historia från Gustav IV Adolf Vasa, Eli F. Heckscher, Det moderna Sveriges grundläggning, andra delen, Albert Bonniers förlag, 1949, Stockholm

Sveriges Ekonomiska Historia, Lars Magnusson, Prisma, ISBN 91-518-3739-0, Scandbook AB, Falun, 1999

Sveriges Historia till våra dagar, Elfte delen, red. Sam Clason, Nordstedt & Söners förlag, Stockholm 1923

Sveriges Historia till våra dagar, Tionde delen, red. Sam Clason, Nordstedt & Söners förlag, Stockholm 1923

Södermanland ett bildverk, red Ivar Schnell, Allhems förlag Malmö, AB Allhems Tryckerier, Malmö 1965

Sörmlandsbygden 1955, I Schnell, AB Öberg & Sons Boktryckeri, Eskilstuna 1955

Sörmländskt Jordbruk, Ivar Schnell, Sörmländska Lantmännens Centralförening, Viktor Petterssons Bokindustri Aktiebolag, Stockholm 1955.

Tidskrift i Sjöväsendet Juli Augusti 1961, Inre vattenvägar i Södermanland, artikel av Yngve Rollof

Tradition & Reform i Västra Södermanlands jordbruk 1810 – 1890,
Anu-Mai Köll, Minab/Gotab, Stockholm, 1983, 
ISBN 91-22-00633-8

Tunelds Geografi öfver Konungariket SVERIGE
åttonde upplagan, Uppland och Södermanland, 
Stockholm, Ecksteinska tryckeriet 1827

Östra Vingåker - en sockens historia, Hembygdsföreningens redaktionskommité, ISBN 91-631-5394-7, Linderoths Tryckeri, Vingåker, 2004

 

Hernbloms Bokförlag, Kyrkvägen 3, S-643 60  Julita, tel: +46 150 913 77, mobile +46 708 213 777