Uppåt
Kungörelser mm
Arkiv mm.
Böcker o tidskr...
Internet...
Prolog
år 1800
år 1801
år 1802
år 1803
år 1804
år 1805
år 1806
år 1807
år 1808
Lantvärnet
Januari 1809
Februari 1809
Julita socken 1809
år 1809
år 1810
år 1811
år 1812
år 1813
år 1814
år 1815
år 1816
år 1817
år 1818
år 1819
år 1820
Derböhl
Runorna
Runstaven

År 1818 –  Agrart katastrofår, Svält och tronskifte

Handel 

På grund av de dåliga skördarna under 1817 och nu även 1818 tvingades man importera stora mängder spannmål.  Läget var näst intill katastrofalt och svälten började att breda ut sig. Den 16 juni blev all införsel av spannmål tullfri och man medgav även import på smärre däckade fartyg och öppna båtar, vilket inte varit tillåtet tidigare. För detta utfärdades en särskild kungörelse så sent som den 18 december, men skeppningar hade självfallet pågått under hela året. Detta år hade dock landet drabbats av en ovanligt mild höst och vinter vilket gjort att stora delar av normalt istäckta vattenytor fortfarande var öppna. Importen av spannmål låg på den högsta nivån sedan år 1813.

Exporten av stångjärn ökade något gentemot föregående år.

Den 15 juli utfärdades en kungörelse angående beviljad tillåtelse för utländska fartyg att mot erläggande av helfri tull få till och med detta års slut utföra bjälkar och bräder.

 

Näringsväsende

Många av de tidiga industrierna drevs som manufakturer med statligt stöd. Detta var priviligierade projkekt som på sikt skulle bidraga till minskat beroende av utländsk produktion. För underlättande av deras fortsatta verksamhet och behov av investerings och driftskapital utökades den s.k.  Manufakturdiskontens kreditiv å Riksens ständers bank detta år till en miljon rdr.

Flera infrastruktursatsningar beslutades under den pågående riksdagen. Den 10 juni kungjordes att ytterligare subskription om 200 000 rdr skulle utgå till upprättande av ett bolag för Hjälmare kanal och slussverks ombyggnad och framtida underhåll. Denna summa skulle utbetalas som ett lån under de kommande fyra åren.
Dessutom beslutades att en strömrensningskommité skulle bildas och tilldelas ett årligt anslag om 100 000 rdr för att röja dugliga trafikleder i de inre vattenvägarna. I en ambition att säkerställa kvalitén på landets vägnät utfärdades en förordning angående tiden för vägläggning och vägsyner den 4 augusti (den sistnämnda förordningen diskuterades förövrigt på Stora Malms sockenstämma den 7 mars 1819, se kap. 6).

Övriga författningar som kom att omfatta näringslivet i landet var den nya konkurslagen som kom att gälla från och med den 13 juli, Vin och arrak tilläts ånyo att importeras till landet till gagn för värdshus och kyrkor och gästgivare. Nya bestämmelser utfärdades gällande beskattningen  av husbehovs mjölkvarnar och legosågar på krono och skattejord i slutet på året.

 

Finanser

Kampen mot sedelmyntens värdeförsämring gick vidare. Under riksdagen beslutades att ett belopp omfattande 500 000 piaster skulle ställas till kungl. maj:ts disposition för att användas till kursens styrande. Dessutom anvisades ett kreditiv på banken på en million rdr banko årligen i fyra år från den
1 augusti 1818. Detta skulle användas till försvar av bankosedlarnas värde genom uppköp av guld och silver som skulle avlämnas till banken och tillgodoräknas kreditivet efter kurs. På grund av hungersnöden skulle emellertid en större summa ur bankens kreditiv få disponeras omedelbart av kungl. maj:t för att under året 1818 och framledes även 1819 disponeras för upphandling av spannmål, helst inom landet, genom allmänna magasinsdirektionens försorg.

Under våren uppdagades falska riksgädssedlar och detta föranledde att regeringen utfärdade belöningar till dem som upptäcker ”efterapare eller förfalskare” av bankens eller riksgäldskontorets sedlar, eller de falska sedlarnas utprånglare. Dessutom förändrades (troligen skärptes) straffen för dem som utfärdade tryckta eller graverade invisningar, enligt en skrivelse den 13 juli.

Statsinkomsterna för året motsvarade är 6 388 394 rdr (ökn. med 9,9 % fr. o. m. 1815), av dessa utgjorde 16,1 % eller 1 032 015 rdr tullmedel. Dessa tullmedel hade då ökat med 6,9 % från år 1815 då de utgjorde 16,7 % av statsinkomsterna. Statsutgifterna uppgick år 1818 till 5 474 847 rdr vilket är en ökning med 13,5 % från år 1815 då de var 4 824 769 rdr. Utvecklingen av statsfinanserna ger oss alltså en klar indikation på det ytterligt bekymmersamma läget som rådde i den svenska ekonomin vid denna tidpunkt. Det bör även beaktats att beloppens storlek till viss del är beroende av penningvärdets försämring.

 

Tronskifte

Den 5 februari avled Karl XIII efter en lång sjukdom. Den 11 maj kröntes så vår tidigare kronprins till Kongl Maj:ts CARL XIV JOHAN.


Antalet innevånare i det egentliga Sverige år 1818 är 2.546.411 vilket motsvarar en tillväxt från föregående år med 0,99 % .

Skördeomdömet för 1818 är 1,3 som indikerar en mycket dålig skörd  (periodens genomsnitt = 2,6) (medelskörd = 3,0)

I Stockholm var medeltemperaturen för året 6,7°C (periodens genomsnitt 5,4°C ). Årsnederbörden var 274 mm . (periodens genomsnitt 488 mm .)

nästa

 

Hernbloms Bokförlag, Kyrkvägen 3, S-643 60  Julita, tel: +46 150 913 77, mobile +46 708 213 777