Uppåt
Kungörelser mm
Arkiv mm.
Böcker o tidskr...
Internet...
Prolog
år 1800
år 1801
år 1802
år 1803
år 1804
år 1805
år 1806
år 1807
år 1808
Lantvärnet
Januari 1809
Februari 1809
Julita socken 1809
år 1809
år 1810
år 1811
år 1812
år 1813
år 1814
år 1815
år 1816
år 1817
år 1818
år 1819
år 1820
Derböhl
Runorna
Runstaven

År 1820 –  Ännu ett bra skördeår. Är Sverige på väg mot en bättre framtid?

Handel 

Den ökade seglationen på Östersjön har inneburit att Stockholms betydelse som sjöfarts- och handelsstad har ökat. Den 12 januari utfärdas en kungörelse angående tills vidare beviljad nederlagsfrihet för utländska varor som är tillåtna varor för införsel. Nederlagsfriheten medger alltså inte ett transiteringsupplag likt det i Göteborg under kontinentalsystemets dagar.
Några dagar senare utfärdades även föreskrifter för hur tullavgifterna framgent skulle beräknas och erläggas samt likaså hur skeppsumgälderna, dvs. avgifter för tullklarering och liggetid i hamn, skulle beräknas för utländska fartyg.
En ny seglationsordning aviserades den 12 februari och kom att gälla från och med den 14 april, lagom till islossningen.

Näringsväsende

Förövrigt gällde en fortsättning av den tidigare beslutade inskränkningen av all yppighet och konsumtion av utländska överflödsvaror för att om möjligt hålla inflationen stången. En ny kungörelse om detta utfärdades redan den 20 januari.

Den 20 december förbjöds skråhantverkarna att bedriva den stundtals hätska jakten på personer som obehörigen sysselsatte sig med något hantverk, såkallade ”bönhasar”. Hädanefter skulle istället dessa personer anmälas och ärendena skulle prövas lagligen inför domstol.


Antalet innevånare i det egentliga Sverige år 1820 är 2.584.690 vilket motsvarar en tillväxt från föregående år med 0,60 % .

Skördeomdömet för 1820 är 4,5 som indikerar en mycket bra skörd.  (periodens genomsnitt = 2,6) (medelskörd = 3,0)

I Stockholm var medeltemperaturen för året 5,5°C (periodens genomsnitt 5,4°C ). Årsnederbörden var 533 mm . (periodens genomsnitt 488 mm .)

nästa

 

Hernbloms Bokförlag, Kyrkvägen 3, S-643 60  Julita, tel: +46 150 913 77, mobile +46 708 213 777