Uppåt
Kungörelser mm
Arkiv mm.
Böcker o tidskr...
Internet...
Prolog
år 1800
år 1801
år 1802
år 1803
år 1804
år 1805
år 1806
år 1807
år 1808
Lantvärnet
Januari 1809
Februari 1809
Julita socken 1809
år 1809
år 1810
år 1811
år 1812
år 1813
år 1814
år 1815
år 1816
år 1817
år 1818
år 1819
år 1820
Derböhl
Runorna
Runstaven

År 1819 –  Äntligen bättre skördar

Handel 

Som omnämnts ovan utgjorde intäkterna från tull och acciser en icke oväsentlig del av statsintäkterna under de här åren. Erfarenheterna visade dock att det förekommit avsevärda smugglingsförsök och misstanken om alltjämt liknande kontraband fanns. Därför utfärdades en förordning till förekommande av lurendrejeri och tullförsnillning den
3 februari detta år. I en förnyad seglations ordning kungjordes även nya tullsatser och bestämmelser i handeln med utrikes ort.

Näringsväsende

Den ovan nämnda strömrensningskommitén inrättades den 23 januari detta år och även de tidigare aviserade ombyggnaderna på Hjelmare Canal påbörjades. Den 23 oktober kungjordes att segelleden mellan Mälaren och Saltsjön kallad Södertälje kanal och slussverk, förklarades öppnad och samma dag meddelades även taxa och övriga trafikeringsbestämmelser.

I hälsovårdens tecken utfärdades i augusti ett reglemente för apotekare och dem, som med apotekarkonstens lärande och utövning sig befatta vill. Några dagar senare kom även ett reglemente för barnmorskor och dem, som i barnmorskekonsten vilja undervisas, samt med dess utövning sig befatta.

Enligt önskemål från den senaste riksdagen beslutades om en höjning av skjutslegan för kungs- och gästgivarskjutsen vilken tillkännagavs den 18 augusti.

Under detta år producerades en mycket god skörd varför tullen på spannmål tillsvidare ökades för inkommande laster från utrikes ort.

Den 25 november utfärdades en kungörelse för att skapa bättre förutsättningar för klädesproduktionen i landet genom att öppna för linbråkars och linskäcktors obehindrade anläggning var helst ansågs lämpligt.


Antalet innevånare i det egentliga Sverige år 1819 är 2.561.780 vilket motsvarar en tillväxt från föregående år med 0,60 % .

Skördeomdömet för 1819 är 3,5 som indikerar en bra skörd  (periodens genomsnitt = 2,6) (medelskörd = 3,0)

I Stockholm var medeltemperaturen för året 7,3°C[1] (periodens genomsnitt 5,4°C ). Årsnederbörden var 333 mm . (periodens genomsnitt 488 mm .)

nästa[1] Enl. Stawfords dagbok från den 14 januari 1819; är detta den mildaste vintern i mannaminne. Snötäcke saknades långt norr om Stockholm.

 

 

Hernbloms Bokförlag, Kyrkvägen 3, S-643 60  Julita, tel: +46 150 913 77, mobile +46 708 213 777