Uppåt
Runorna
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Julius, kallades förr för Quintilis, som betyder den femte, eftersom denna månad var den femte i det gamla Romerska, men den sjunde i det Julianska året. Namnet byttes emellertid ut mot Julius till åminnelse av Julius Ceasar. Det svenska namnet "Hömånad" kommer naturligtvis av att höet, särskilt under månadens senare del, är lämpligt att bärga.

datum

förekommande beteckningar på runstaven

2.

Maria besökelsedag: 1) en lövkvast, 2) en krona, 3) ett krönt kvinnohuvud (syftande på Maria)
Firandet av denna dag påbjöds år 1380 till minnet av jungfru Marias besök hos Elisabeth, Johannes döparens moder. År 1772 upphörde man dock att fira denna fest.

6.

Esaias: 1) en nyckel
Esaias är hebreiska och betyder"Jehovas hjälp", Esaias var den förnämste av gamla testamentets profeter och härstammade från en kunglig släkt. Han levde omkr 700 f.kr. Hans bok innehåller dels straff-, förmanings- och tröstetal till judarna, dels förutsägelser om Babylonska fångenskapen samt därjämte de tydligaste förutsägelser om Kristus ankomst.

10.

Canutus/Knutsmässan: 1) en lie (slåttertiden), 2) ett spjut, 3) en krona,
Canutus är en latinsk omskrivning av det nordiska namnet Knut. Denna dag har enligt somliga, sitt namn efter en dansk konung, Knut den store, konung över Danmark, England och Norge i början på 1000-talet.

15.

Apostlarnas delning: 1) en räfsa (för höbergningen), 3) tolv stjärnor (de tolv apostlarna)
Denna dag kallas så, emedan det berättas att apostlarna på denna dag skall ha siljt sig från varandra och begett sig till olika trakter av Mindre Asien.

20.

Margaretas dag: 1) en nöt (om det regnar idag blir det lite nötter det året.), 2) två solstrålar (den varma årstiden), 3) en fågel, 4) en krona, 5) ett svärd (martyrredskapet, Margareta blev halshuggen)
Margareta är grekiska och betyder "pärla". Margareta var dotter till en avgudapräst i Antiochia, men övergick till kristendomen och blev martyr år 152 .
22. Magdalena/Maria Magdalenas dag: 1) en mortel, 2) en halvmåne, 3) en krona, 4) en bok, 5) ett smörjelsekärl, 6) ett svärd, 7) en drake
Magdalena är hebreiska och betyder, enligt somliga, "från Magdala", enligt andra "upphöjd eller tilltagande"; förkortas Malena, Malin, Malla, Mala.
25. Jacob/Jacobsmässan: 1) ett ekollon (emedan eken nu börjar sätta frukt), 2) en humleblomma, 3) ett smultron, 4) ett svärd (Aposteln Jacob blev avrättad med ett svärd år 44 e.kr.), 5) en stav, 6) en karl med stav (pilgrimsfärd till S:t Jacobs grav i Compostella), 7) bröstbild med hatt på huvudet, 8) en stege.
Den helige Jacobs dag firades med gudstjänst hos oss till och med 1772.
26. Martha: 1) en rävsax eller en fågelskytt (Det är nu dags att sätta rävsaxar, emedan rävungarna är såpass gamla att de nu följer modern ut på jakt)
Martha är ett syriskt namn, betyder enligt somliga "bitter eller bedrövad" och enligt andra "bra lärarinna".
27. Sju sovarnas dag: 1) en fyrkant med dörr på (sju sovarnas viloställe)
7 sovares dag: Anledningen till denna dags benämning är följande gamla saga: Sju kristna gömde sig en gång i en håla år 249, nära staden Ephesus, för att undgå de förföljelser som skedde mot de kristna på den tiden. De sju männen somnade i hålan och vaknade först 198 år därefter, eller år 447, under kejsar Theodolfi II.s regering. Eftersom de då var hungriga sändes en av dem, vid namn Malchus, ut att köpa bröd. Med förvåning varseblev denne gamle man hur kors var uppresta på alla torg i Ephesus. Själv väckte han uppmärksamhet genom sin ålderdomliga och underliga dräkt. När han tog fram pengar för att betala brödet trodde man att den gamle mannen funnit en skatt och förde honom därför till "proconsuln" (landshövdingen). Malchus berättade och alla förvånades... Biskop Marinus jämte allt folket skyndade till hålan. Där fann man de övriga sjusovarna. Nu fullt vakna med strålande anleten. Även kejsaren skyndade dit och hörde med förvåning gubbarna tala. Därpå böjde de sina huvuden och avsomnade i herranom. Kejsaren knäföll bredvid dem och lyfte gråtande de heliga överlevorna, vilka han betäckte med sin purpurmantel och lät lägga i gyllene kistor.
29. Olof/Olsmässan: 1) en skära eller sädeskrok (denna dag kallades allmänt för Olsmässokroken, eftersom det förflutna årets förråd på säd och andra matvaror nu börjar tryta. Medan man nu väntar på skörden, har denna benämning kommit att i allmänhet beteckna en tid av knapphet och trångmål), 2) en bila (Konung Olof dödades med en bila av Thorer Hund)
Olof är ett fornnordiskt namn som enligt vissa är detsamma som Elof och som betyder "alltid levande". Enligt andra är det samma namn som Ulf, vilket då ger betydelsen: "stridbar man" eller "kämpe". Denna dag har sitt namn efter Norges konung Olof Haraldsson, även kallad den helige. År 1015 erkändes han som konung över vårt rike. Fordom firades Olofsmässan hos oss med mycken högtidlighet.

© Hernbloms bokförlag, 2012

 

källor:

Bilder ur Sveriges Folklif, Flodins förlag, Stockholm 1860.
Läsning för Sveriges allmoge, Härnösand 1866

nästa 

 

Hernbloms Bokförlag, Kyrkvägen 3, S-643 60  Julita, tel: +46 150 913 77, mobile +46 708 213 777